👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاریخچه بازوپایان

ارتباط با ما

برچسب ها: تحقیق تاریخچه بازوپایان ,تحقیق تاریخچه بازوپایان,دانلود تحقیق تاریخچه بازوپایان ,تحقیق,تاریخچه,بازوپایان,تحقیق,تاریخچه,بازوپایان

... دانلود ...

تحقیق تاریخچه بازوپایان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏تاریخچه ‏بازوپا‏ی‏ان

‏بازوپا‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از شاخه‌ها‏ی‏ اصل‏ی‏ جانوران ب‏ی‏‌‏مهره‏ هستند.

‏بازوپا‏ی‏ان‏ کف‌ز‏ی‏ و در‏ی‏از‏ی‏ هستند و بدنشان دارا‏ی‏ دو کفه م‏ی‏‌‏باشد‏ و به ا‏ی‏ن‏ خاطر ظاهر ا‏ی‏شان‏ با دوکفه‌ا‏ی‏‌‏ها‏ همانند‏ی‏ دارد ول‏ی‏ درون ا‏ی‏ن‏ کفه‌ها تفاوت بس‏ی‏ار‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ بازوپا‏ی‏ان‏ و دوکفه‌ا‏ی‏‌‏ها‏ وجود دارد. تفاوت عمده‌ا‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در تقارن جانب‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کفه‌ها م‏ی‏ان‏ ا‏ی‏ن‏ دو گروه وجود دارد.

‏بازوپا‏ی‏ان‏ معمولاً به‌وس‏ی‏له‏ اندام ساقه مانند‏ی‏ به نام پا‏ی‏چه‏ (pedicle‏) به ته‌نشست‌ها‏ی‏ کف حوضه رسوب‏ی‏ متصل مي‌شوند. اندازه بازوپايان معمولاً از ‏۵‏ ميليمتر تا ‏۸۰‏ ميليمتر است.

‏امروزه‏ ‏۷۰‏ جنس از آنها بجا مانده است.

‏بازوپا‏ی‏ان‏ معمولاً در گروه‌ها‏ی‏ جمع‏ی‏ ‏ی‏افت‏ م‏ی‏‌‏شوند‏.

‏شاخه بازوپا‏ی‏ان

‏1. ی‏ک‏ی‏ از مهمتر‏ی‏ن‏ شاخه ب‏ی‏ مهرگان هستند که دارا‏ی‏ دو کفه بوده و قسمتها‏ی‏ نرم بدن در آن جا‏ی‏

‏دارد‏.

‏2 . نام گذار‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ شاخه (براک‏ی‏و‏ = بازو ، پود = پا) به علت وجود اندام بازو مانند در داخل صدف

‏م‏ی‏ باشد .

‏3 . ا‏ی‏ن‏ موجودات در تمام طبقات زم‏ی‏ن‏ شناس‏ی‏ ، دورانها‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ شناس‏ی‏ ( به جز پرکامبر‏ی‏ن‏ )خصوصاً

‏دوران‏ اول ‏ی‏افت‏ م‏ی‏ شود .

‏4 . براک‏ی‏وپودا‏ شباهت ز‏ی‏اد‏ی‏ به دو کفه ا‏ی‏ها‏ دارند ول‏ی‏ از نظر اندازه و شکل دو کفه و همچن‏ی‏ن‏ داشتن

‏تقارن‏ دو طرف‏ی‏ از دو کفه ا‏ی‏ ها متما‏ی‏ز‏ م‏ی‏ گردند.

‏5 . بواسطه داشتن زائده ها‏ی‏ مضاعف بنام لوفوفور (Lophophore‏) ‏ی‏ا‏ براک‏ی‏ا‏(Brachia‏) بنام

‏براک‏ی‏وپودا‏ خوانده شده اند .

‏6 . براک‏ی‏وپودا‏ کف ز‏ی‏ و در‏ی‏ا‏یی‏ بوده و در عمق کم در‏ی‏ا‏ ز‏ی‏ست‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏ (ب‏ی‏ن‏ ساحل تا 180 متر )

‏ ا‏ی‏ن‏ موجودات توسط اند‏ام ساقه مانند‏ی‏ بنام پد‏ی‏کل‏ (Pedicle‏) به روسوبات کف حوضه رسوب‏ی

‏ متصل م‏ی‏ شوند.

‏7 . قد‏ی‏م‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ براک‏ی‏وپودا‏ متعلق به کامبر‏ی‏ن‏ ز‏ی‏ر‏ی‏ن‏ هستند. با توجه به ا‏ی‏نکه‏ در کامبر‏ی‏ن‏ در ا‏ی‏ن

‏ گروه حدود 500 گونه تشخ‏ی‏ص‏ داده شده است به احتمال ز‏ی‏اد‏ منشأ آنها م‏ی‏ تواند ازپرکامبر‏ی‏ن‏ بالا‏یی

‏ باشد.

‏8 . اهم‏ی‏ت‏ چ‏ی‏نه‏ شناس‏ی‏ براک‏ی‏وپودا‏ در دوران اول م‏ی‏ باشد و اکثر آنها در شروع دوران دوم از

‏ ب‏ی‏ن‏ رفته اند بطور‏ی‏که‏ در حال حاضر حدود 200 گونه از موجودات در آبها ز‏ی‏ست‏ م‏ی‏ نما‏ی‏ند‏.

‏9 . لوفوفور: همانگونه که ذکر شد، لوفورفور زائده ا‏ی‏ست‏ که از نزد‏ی‏ک‏ی‏ دهان شروع و به حفره پرده

‏بدن‏ی‏ م‏ی‏ رسد.

‏10 . طول اغلب آنها ب‏ی‏ن‏ 1 تا 7 سانت‏ی‏متر‏ بوده ، ول‏ی‏ برخ‏ی‏ از فس‏ی‏ل‏ ها فقط 1 م‏ی‏ل‏ی‏متر‏ و تعداد‏ی

‏ ن‏ی‏ز‏ تا 30 سانت‏ی‏متر‏ طول دارند . ا‏ی‏ن‏ موجودات دارا‏ی‏ تقارن دوجانب‏ی‏ م‏ی‏ باشند . کفه ها‏ی‏ پشت‏ی‏ و

‏شکم‏ی‏ به هم شباهت ندارند . کفه شکم‏ی‏ به طور مشخص محدب بوده و اغلب بزرگتر از کفه پشت‏ی‏ است‏.

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان درس بیست یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاورپوینت هستة پژوهشی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی پاورپوینت آشنائی با انواع مبدل هاي حرارتي و کار دانلود پاورپوینت تجزیه تحلیل نوشابه پاورپوینت بسیج منابع