👈 فروشگاه فایل 👉

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

ارتباط با ما

برچسب ها: طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی ,طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی,دانلود طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی ,طرح,درس,سالانه,علوم,سوم,ابتدایی,سالانه,علوم,ابتدایی

... دانلود ...

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏درس‏:‏ ‏علوم ‏هدف کلی آموزش: ‏ پایه ‏: ‏سوم‏ ‏ سال تحصیل‏ی 94-95

‏ فعالیت های تکلمیلی

‏ هدف کلی هر جلسه

‏ ‏موضوع و عنوان درس

‏ فصل

‏روز و تاریخ جلسه

‏ هفته

‏ ماه

‏قبل

‏دوره سال

‏جلسه اول

‏هفته اول

‏ماه مهر

‏قبل

‏دوره سال

‏جلسه دوم

‏جدولی مانند صفحه‏12 کتاب درست کنند و کامل کنند

‏آموزش چگونگی جمع آوری اطلاعات

‏زنگ علوم

‏فصل اول

‏جلسه سوم

‏هفته دوم

‏یک گزارش کامل و طبقه بندی شده از مواد غذایی که در یک روز مصرف می کنند.

‏آموزش جمع آوری اطلاعات به شیوه های (مصاحبه ‏–‏پرسشنامه )

‏زنگ علوم

‏فصل اول

‏جلسه چهارم

‏و اطلاعات جمع آوری کنند می توان ارزشیابی هم محسوب کرد.

‏موضوع داده شود

‏همراه با کارگاه علوم

‏دروه فصل اول

‏جلسه پنجم

‏هفته سوم

‏حل فعالیت های کتاب و

‏استفاده صحیح از خوراکی ها و طبقه بندی آن

‏خوراکی ها

‏فصل دوم

‏جلسه ششم

‏حل ایستگاه فکر وفعالیت کتاب

‏آموزش طبقه بندی مواد غذایی از جمله نشاسته,چربی,پروتئین(ویتامین)

‏خوراکی ها

‏فصل دوم

‏جلسه هفتم

‏هفته چهارم

‏ماه آبان

‏هرکسی برای خودش روی طبقه بندی خوراکی هابنویسددر آخر می پرسیم

‏طبقه بندی خوراکی ها

‏کارگاه علوم همراه با ارزشیابی

‏فصل دوم

‏جلسه هشتم

‏گفت وگو کنید کتاب درسی

‏آموزش انواع حالتهای ماده (جامد,مایع ,گاز)

‏مواد اطراف ما(‏1)

‏فصل سوم

‏جلسه نهم

‏هفته پنجم

‏فعالیت کتاب های درسی

‏آموزش تبدیل شدن ماده به حالتهای دیگر

‏مواد اطراف ما(‏1)

‏فصل سوم

‏جلسه دهم

‏ذوب ,انجماد,و تبخیر

‏آزمایش حباب سازی و آزمایش

‏کارگاه علوم

‏فصل سوم

‏جلسه یازدهم

‏هفته ششم

‏به صورت شفاهی

‏ارزشیابی از کل فصل های ‏3و2و1

‏دوره فصل ‏3و2و1

‏جلسه دوازدهم

‏فعالیت کتاب درسی

‏آموزش اندازه گیری حجم و جرم مایعات

‏مواد اطراف ما(‏2)

‏فصل چهارم

‏جلسه سیزدهم

‏هفته هفتم

‏فعالیت کتاب درسی

‏آموزش اندازه گیری با گرم وکیلو گرم

‏مواد اطراف ما(‏2)

‏فصل چهارم

‏جلسه چهاردهم

‏اندازه گیری با لیوان ‏–‏گرم وکیلو گرم ولیتر

‏کارگاه علوم

‏فصل چهارم

‏جلسه پانزدهم

‏هفته هشتم

‏ارزشیابی از کل فصل های ‏4تا1 به صورت شفاهی.

‏دوره فصل ‏4و3و2و1

‏جلسه شانزدهم

‏در منزل با آب چه کارهایی انجام می دهید.

‏آموزش چرخه آب و آب موجود در کره زمین

‏آب ماده با ا رزش

‏فصل پنجم

‏جلسه هفدهم

‏هفته نهم

‏ماه آذر

‏ر

‏مراحل تشکیل ابر را نقاشی کنند.

‏آموزش اثر تابش نور خورشید و تبخیر چرخه ی آب

‏آب ماده با ا رزش

‏فصل پنجم

‏جلسه هجدهم

‏انجام شود

‏به شیرین و تشکیل ابر

‏آزمایش تبدیل آب شور

‏کارگاه علوم

‏جلسه نوزدهم

‏هفته دهم

‏ازدرس ‏5و4 به صورت شفاهی انجام شود

‏ارزشیابی

‏دوره فصل ‏5و4

‏جلسه بیستم

‏مراحل تشکیل آب های زیر زمینی را نقاشی بکشند

‏آموزش نفوذ آب در انواع خاک در زمین ‏–‏تشکیل آب های زیر زمینی

‏زندگی ما و آب

‏فصل ششم

‏جلسه بیست و یک

‏هفته یازدهم

‏مراحل تشکیل رود و تصفیه آب را بگویند

‏آموزش چگونگی به وجود آمدن رودها

‏زندگی ما و آب

‏فصل ششم

‏جلسه بیست و دو

‏آزمایش آب در انواع خاک ها و مراحل تصفیه آب

‏کارگاه علوم

‏فصل ششم

‏جلسه بیست و سه

‏هفته دوازدهم

‏علوم به صورت شفاهی

‏ارزشیابی از فصل ‏6تا1

‏دوره فصل ‏6تا1

‏دوره فصل ‏6تا1

‏جلسه بیست و چهار

‏گفت وگو کنید صفحه ‏51 انجام شود

‏آموزش انواع منبع نور و آشنایی با بازتابش

‏نور و مشاهده ی اجسام

‏فصل هفتم

‏جلسه ‏اول

‏هفته سیزدهم

‏ماه دی

‏ایستگاه فکرصفحه‏57 انجام شود

‏آموزش انواع آینه و کاربرد آن ها

‏نور و مشاهده ی اجسام

‏فصل هفتم

‏و آزمایش انواع آینه ها

‏آزمایش بازتابش به سطح صیقلی و غیر صیقلی

‏کا رگاه علوم

‏فصل هفتم

‏جلسه ‏سوم

‏به صورت کتبی سوالات در آورده شود

‏ارزشیابی از فصل های‏7و6و5

‏دوره فصل ‏7و6و5

‏جلسه ‏چهارم

‏فعالیت و ایستگاه فکر صفحه ‏60و59

‏آموزش درست کردن انواع خرابی

‏جستجو کنیم و بسازیم

‏فصل هشتم

‏جلسه ‏پنجم

‏نمایش دهید صفحه ‏62

‏آموزش جلوگیری از انواع نشتی ها

‏جستجو کنیم و بسازیم

‏فصل هشتم

‏جلسه ‏ششم

‏هفته شانزدهم

‏آزمایش نشتی یک بطری آّب و جلوگیری از آن و هدایت به گلدان

‏کارگاه علوم

‏فصل هشتم

‏جلسه ‏هفتم

‏انجام شود

‏8تا1 کتاب به صورت کتبی

‏ارزشیابی از فصل های

‏دوره فصل ‏8تا1

‏جلسه ‏هشتم

‏هفته ‏هفدهم

‏ماه بهمن

‏گفت وگو کنید صفحه ‏65 کتاب

‏آموزش و آشنایی با کلمه نیرو و انواع آن

‏نیرو همه جا (‏1)

‏فصل نهم

‏جلسه ‏نهم

‏گفت و گو کنید صفحه ‏69کتاب

‏آموزش اثرات انواع نیرو

‏نیرو همه جا (‏1)

‏فصل نهم

‏جلسه ‏دهم

‏هفته هجدهم

‏آزمایش اثرات و انواع نیرو

‏ازمایش نیرو از همه ی جهات و

‏کارگاه علوم

‏فصل نهم

‏جلسه ‏یازدهم

‏به صورت شفاهی

‏ارزشیابی از فصل ‏9تا5

‏دوره فصل ‏9تا5

‏جلسه ‏دوازدهم

‏هفته نوزدهم

‏فعالیت صفحه‏73 انجام شود.

‏آموزش نیروی کشش زمین و نیرو از همه ی جهات و اندازه گیری

‏نیرو در همه جا ‏(2)

‏فصل دهم

‏جلسه ‏سیزدهم

‏علم در زندگی صفحه ‏79کتاب

‏آموزش اهرم برای جابه جایی جسم در انواع حالتها

‏نیرو در همه جا ‏(2)

‏فصل دهم

‏جلسه ‏چهاردهم

‏هفته بیستم

‏نیرو انجام شود

‏آزمایش صفحه ‏75و 78

‏کارگاه علوم

‏فصل دهم

‏جلسه ‏پانزدهم

‏انجام شود.

‏علوم به صورت شفاهی

‏ارزشیابی از فصل فصل‏10تا1

‏دوره فصل‏10تا1

‏جلسه ‏شانزدهم

‏هفته بیست و یک

‏ماه اسفند

‏فعالیت صفحه ‏81و82 کتاب

‏آموزش گیاهان تک لپه و دو لپه و انواع ریشه

‏بکارید و ببینید

‏فصل یازدهم

‏جلسه ‏هفدهم

‏مشاهده کنید و طبقه بندی کنید صفحه‏85

‏آموزش انواع برگهای گیاهان و انواع تعداد گلبرگ ها در گل های مختلف

‏بکارید و ببینید

‏فصل یازدهم

‏جلسه ‏هجدهم

‏هفته بیست و دو

‏ویژگی های آن ها در رشد گیاه

‏آزمایش طبقه بندی گیاهان و انواع

‏کارگاه علوم

‏فصل یازدهم

‏جلسه ‏نوزدهم

‏کتاب به صورت شفاهی

‏ارزشیابی از فصل ‏11و10

‏دوره فصل ‏11و10

‏جلسه ‏بیستم

‏هفته بیست و سه

‏و اطلاعات جمع آوری کنید وگفت وگو کنید صفحه ‏90کتاب

‏آموزش نیازهای اصلی جانداران و ویژگی های ماهی ها و راه تنفس آن ها

‏هر کدا م جای خود (‏1)

‏فصل دوازدهم

‏جلسه ‏بیست ویکم

‏گفت وگو کنید صفحه‏95کتاب

‏آموزش مراحل تولد تا بلوغ قورباغه و ویژگی تنفس آن ها

‏هر کدا م جای خود (‏1)

‏فصل دوازدهم

‏جلسه ‏بیست ودوم

‏هفته بیست وچهار

‏شش وآبشش در ماهی و انسان

‏آزمایش هوا ددر آب و آزمایش

‏کارگاه علوم

‏فصل دوازدهم

‏جلسه بیست وسوم

دانلود پاورپوینت مطالعه سازمان آنکتاد پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی سرطان و پیشگیری پاورپوینت نظام آموزش و بهسازی کارکنان دولت پاورپوینت غلات پاورپوینت در مورد نقش های پیام رسانی GPCRs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان