👈 فروشگاه فایل 👉

مقیاس اضطراب مرگ (تمپلر1970،)

ارتباط با ما

برچسب ها: مقیاس اضطراب مرگ (تمپلر1970,) ,مقیاس اضطراب مرگ (تمپلر1970,),دانلود مقیاس اضطراب مرگ (تمپلر1970,) ,مقیاس,اضطراب,مرگ,(تمپلر1970,),مقیاس,اضطراب,(تمپلر1970,)

... دانلود ...

مقیاس اضطراب مرگ (تمپلر1970،)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

‏مقیاس اضطراب مرگ ‏(‏تمپلر‏1970‏،‏)‏ ‏، ابزاری برای اندازهگیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس یک پرسشنامه خود اجرایی متشکل از ‏15‏ سوال صحیح- غلط است. دامنه نمرات از صفر تا ‏15‏ میباشد و نمره زیاد معرف درجه باالیی از اضطراب مرگ است.

‏هر چند که مقیاس اضطراب مرگ در تحقیقات، استفاده گستردهای داشته است در سطح تحلیل سوالهای آن هنوز تحقیقات اندکی به عمل آمده است ‏(‏ساجینو کالین‏1996‏، .‏)

‏همچنانکه سازههای نگرشها نسبت به مرگ از لحاظ روش شناسی مورد انتقاد بوده است، سازه اضطراب مرگ نیز به لحاظ تعریف به خوبی روشن نیست.

‏بررسی‏ ‏های به عمل آمده پیرامون اعتبار مقیاس اضطراب مرگ نشان میدهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. ساجینو و کالین )‏1996(‏، ضرایب آلفای کرونباخ را برای عاملهای سهگانهای که با روش تحلیل عوامل ویرایش ایتالیایی این مقیاس بدست آوردند به ترتیب ‏68%‏، ‏49%‏، ‏60%‏ گزارش کرده‏ ‏اند. تمپلر )‏1970(‏، ضریب بازآزمایی مقیاس DAS‏ را ‏83%‏ به دست آورده است. کونتی وینر و پالچیک )‏1982(‏، اعتبار تنصیف مقیاس اضطراب مرگ را ‏76%‏ و همبستگی هر سوال با نمره کل را از ‏30%‏ تا ‏74%‏ با میانگین ‏51%‏ برای افراد سالخورده و ‏44%‏ برای گروه دانشجویان گزارش کردهاند.

‏این پرسشنامه دارای ‏15‏ سوال و ‏5‏ بعد م باشد. شیوه امتیازدهی بدین ترتیب میباشد که برای هر گزینه صحیح ‏1‏ نمره و برای هر گزینه غلط ‏0‏ نمره در نظر گرفته میشود‏.

‏شیوه نمره گذاری

‏البته این روش نمرهگذاری در سواالت ‏10‏، ‏11‏، ‏12‏، ‏13‏، ‏14‏ و ‏15‏ معکوس میشود ‏(‏صحیح: ‏0‏ نمره و غلط: ‏1‏ نمره‏)‏. ابعاد این پرسشنامه و نیز سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است‏:

‏سواالت مربوطه

‏بعد

‏1-12-14

‏ترس از مرگ

تحقیق شيوه هاي موفق مقابله با مشكلات زندگي چيست؟ کتاب سمفونی مردگان نسخه کامل PDF پیشینه و مبانی نظری مفهوم هویت و هویت یابی پاورپوینت در مورد آشنایی با سیستم عامل لینوکس پروپوزال بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان