👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه گذشت

ارتباط با ما

برچسب ها: پرسشنامه گذشت ,پرسشنامه گذشت,دانلود پرسشنامه گذشت ,پرسشنامه,گذشت,پرسشنامه,گذشت

... دانلود ...

پرسشنامه گذشت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

×‏پرسشنامه گذشت

Forgiveness questionnaire

‏گذشت مجموعهای از تغییرات انگیزشی در فرد آسیبدیده است که طی آن انگیزههای انتقامجویی نسبت به آسیبرسان و اجتناب از آسیبرسان کم میشود. ورثینگتون( 1998) 1‏ گذشت را یک عمل خیرخواهانه میداند که در آن فرد آسیبدیده احساس عزتنفس را مجدداً ذخیرهسازی میکند، درحالیکه به عزتنفس فرد دیگر هیچ آسیبی وارد نمیکند. او معتقد است که گذشت یک تصمیم و تغییر واقعی در تجربه عاطفی فرد است که این تغییر در عواطف یا هیجانات با سلامت جسمی و روانی رابطه دارد.

‏پرسشنامه گذشت ‏براساس پرسشنامه گذشت انرایت و همکاران‏ (1994)‏ ‏که دارای‏ 60‏ ‏گویه با سه بعد رفتاری، شناختی و عاطفی‏ ‏است، توسط صفارینیا و مفاخری (1390)‏ ساخته شده است. با توجه به اینکه یکی از مؤلفههای اصلی گذشت اعتقادات مذهبی افراد میباشد، آنها برای بررسی گذشت در فرهنگ ایرانی، بعد اعتقادی را نیز به پرسشنامه خود اضافه نمودند و در نتیجه پرسشنامه مذکور دارای چهار خرده مقیاس است. این پرسشنامه بر روی 326‏ دانشجوی پیام نور اسفراین اجرا شده است.

‏نمرهگذاری

‏این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20‏ گویه میباشد. گویههای 4‏، 6‏، 7‏، 13‏، 14‏، 16‏ خرده مقیاس »‏شناختی«‏، گویههای 5‏، 10‏، 11‏، 17‏، 20‏ خرده مقیاس »‏عاطفی«‏، گویههای 1‏، 2‏، 12‏،3‏، 15‏ خرده مقیاس »‏رفتاری«‏ و گویههای 8‏، 9‏، 18‏، 19‏ خرده مقیاس »‏اعتقادی«‏ را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »‏کاملاً موافق«5=‏، »‏موافق«4=‏، »‏نظری ندارم«3=‏، »‏مخالف«2=‏ و »‏کاملاً مخالف«1=‏ انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 20‏ و 100‏ خواهد بو.د. لازم به ذکر است که گویههای 1‏، 2‏، 3‏، 12‏، 13‏، 19‏، 20‏ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

‏پایایی و روایی

‏در پژوهش صفارینیا و مفاخری (1390)‏ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی و ضریب همسانی درونی به ترتیب برابر با 0/67‏ و 0/69‏ به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین ضریب همسانی درونی برای خرده مقیاسهای شناختی، عاطفی، رفتاری و اعتقادی به ترتیب برابر با 0/62‏، 0/76‏، 0/68‏ و 0/63‏ به دست آمد که میزان قابل قبولی است. همچنین جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی

پاورپوینت در مورد Respiratory System2 پاورپوینت استنت طرح توجيه و کارآفرینی پرورش گل در گلخانه پیشینه و مبانی نظری تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار پاورپوینت در مورد آلودگی هوا