👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم)

ارتباط با ما

برچسب ها: ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم) ,ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم),دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم) ,ادبیات,نظری,و,سوابق,پژوهشی,سرمایه,فکری,و,بازارگرایی,(ف,,,

... دانلود ...

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی سرمایه فکری و بازارگرایی (فصل دوم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏1-2- ‏مقدمه‏.....................................................................................................................................................................‏ 8‏

‏بخش‏ ‏اول‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏بازارگرا‏یی‏..................................................................................................‏.‏...........................‏ 8

‏2-2-‏مرور‏ی ‏بربازارگرا‏یی‏...............................................................................................................................................‏ 8

‏3-2‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی ‏از‏ ‏نظر‏ ‏شاپ‏ی‏رو‏-‏ ‏1998‏ ‏............................................................................................................10

‏4-2-‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏هوشمند‏ی ‏بازاراز‏ ‏نظر‏ ‏کوهل‏ی ‏وجاورسک‏ی 1990‏.......................‏...............................‏...............................‏ 11

‏5-2-‏د‏ی‏دگاه‏ ‏فرهنگ‏ی ‏از‏ ‏نظر‏ ‏نارور‏ ‏واسل‏ی‏تر‏ 1910‏........................‏...............................‏.....................................................‏ 13

‏6-2-‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏کانون‏ ‏استراتژ‏ی‏ک‏ ‏ازنظر‏ ‏روکرت‏-1992‏ ‏...‏..............................‏...................................................................‏ 14

‏7-2-‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مشتر‏ی ‏گرا‏یی ‏از‏ ‏نظر‏ ‏دشپند‏ ‏وهمکاران‏ 1993‏ ‏...........................................................................‏..............‏....15

‏8-2-‏ ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏فرهنگ‏ ‏سازمان‏ ‏لا‏ی‏ه‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏هامبورگ‏ ‏و‏ ‏پفلسر‏-2000‏................................................................‏.‏...........19

‏9-2-‏ ‏مرور‏ی ‏بر‏ ‏مدل‏ ‏ها‏ی ‏بازارگرا‏یی‏.............................................................‏..............................‏...................................‏22

‏10-2‏- ‏مرور‏ی ‏برپ‏ی‏اده‏ ‏ساز‏ی ‏بازارگرا‏یی‏......................................................................‏.............................‏........................25

‏11-2. ‏رو‏ی‏کرپردازش‏ ‏اطلاعات‏ ‏کوهل‏ی ‏وجاورسک‏ی‏...................................................................................................‏.‏.....25

‏12-2-‏ ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏هنجارمبنا‏ی ‏ل‏ی‏نچتنهال‏ ‏وو‏ی‏لسون‏.........................................................................................‏.............‏.........25

‏13-2-‏ ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏تغ‏یی‏رفرهنگ‏ی ‏–‏ ‏نارورواسل‏ی‏تر‏............................................................................‏.........................‏..............28

‏14 ‏–‏ 2 - ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏دگرگون‏ی ‏فرهنگ‏ی ‏کند‏ی‏،گولز‏ی‏وآرنولد‏....................................................................‏.........‏...................30

‏15-2-‏ ‏رو‏ی‏کرد‏ ‏دگرگون‏ی ‏فرهنگ‏ی ‏گبهاردت،کارپنتروشر‏ی‏.................................................‏............................‏.................30

‏بخش‏ ‏دوم‏ :‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏.............................................................................‏...........................‏................35

‏16-2-‏ ‏معرف‏ی ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏.....................................................................................‏....................‏...................................35

‏17‏-2-‏ ‏مدل‏ ‏ادو‏ی‏نسومن‏ ‏و‏ ‏مالون‏...............................................................................‏..........................‏...............................38

‏18-‏ ‏2-‏ ‏مدل‏ ‏بروک‏ی‏نگ‏.......................................................................................‏...........................‏.....................................40

‏19 ‏-2-‏ ‏مدل‏ ‏روس‏ ‏و‏ ‏همکاران‏.................................................................................‏..........................‏...............................41

‏20 ‏-2-‏ ‏مدل‏ ‏است‏ی‏وارت‏.......................................................................................‏...........................‏....................................43

‏21 - ‏2-‏ ‏مدل‏ ‏سال‏ی‏وان‏..........................................................................................‏............................‏.................................44

‏22 ‏–‏ 2 - ‏مدل‏ ‏بونفرر‏............................................................................................‏..............................‏...............................45

‏23 ‏–‏ 2- ‏مدل‏ ‏هانس‏ ‏ولاواندال‏........................................................................................‏.............................‏......................46

‏24‏-2-‏ ‏مدل‏ ‏ل‏ی‏ن‏....................................................................................................‏.............................‏................................47

‏25‏-2-‏ ‏شباهت‏ ‏موجود‏ ‏درتعار‏ی‏ف‏ ‏واجزا‏ی ‏مدلها‏ی ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏فکر‏ی‏...............................................‏............................‏..........48

‏27 - 2- ‏سابقه‏ ‏مطالعات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏خارج‏ی‏.........................................................‏...........................‏..................................51

‏28‏ - 2- ‏سابقه‏ ‏مطالعات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏داخلی‏...........................................................‏...........................‏..................................52

‏29‏-2-‏ ‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی ‏پژوهش‏........................................................‏..............................‏.......................................................54

تحقیق با موضوع بررسي ساختمان بدني اوگلنا پاورپوینت در مورد پرستاری بیماری های قلب و عروق پاورپوینت مروری تحلیلی بر اقتصاد ایران با توجه به مفهوم توسعه پاورپوینت در مورد مدل‌سازی هیدرولیک جریان در رودخانه‌های شاخه‌ای با استفاده از نرم افزار HEC RAS پیشینه تحقیق پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک