👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

ارتباط با ما

برچسب ها: پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ,انواع شکست و فرض تداوم فعالیت ,پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ,انواع شکست و فرض تداوم فعالیت,دانلود پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ,انواع شکست و فرض تداوم فعالیت ,پیشینه,و,مبانی,نظری,ورشکستگی,انواع,شکست,و,فرض,تداوم,فعالیت,پ,,,

... دانلود ...

پیشینه و مبانی نظری ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 77 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و‏ ‏فرض‏ ‏تداوم‏ ‏فعال‏ی‏ت

‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق

‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏24

‏2-2 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏25

‏1-2-2‏پر‏ی‏شان‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏25

‏2-2-2 ‏قابل‏ی‏ت‏ ‏نقدشوندگ‏ی‏ ‏ضع‏ی‏ف‏(‏درماندگ‏ی‏):‏ ‏26

‏3-2-2 ‏نکول‏:‏ ‏26

‏4-2-2 ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏27

‏3-2‏مراحل‏ ‏درماندگ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏27

‏4-2-‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏28

‏5-2 ‏تاث‏ی‏رهز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏بر‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏30

‏6-2 ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏32

‏1-6-2 ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏برون‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏32

‏2-6-2 ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏درون‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏33

‏7-2 ‏ابزارها‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏عوامل‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏37

‏1-7-2 ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏روند‏:‏ ‏37

‏2-7-2 ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏37

‏3-7-2 ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏39

‏8-2 ‏انوا‏ع‏ ‏شکست‏ ‏40

‏9-2 ‏بررس‏ی‏ ‏قانون‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏40

‏10-2‏بررس‏ی‏ ‏قانون‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏کشورها‏ ‏41

‏11-2 ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏عجز‏ ‏از‏ ‏پرداخت‏ ‏د‏ی‏ون‏ ‏در‏ ‏دن‏ی‏ا‏ی‏ ‏امروز‏ ‏42

‏12-2 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏بورس‏ ‏و‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏42

‏13-2 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏بورس‏ ‏و‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏تهران‏ ‏43

‏14-2 ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏45

‏15-2 ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏انواع‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏پذ‏ی‏رفته‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏تهران‏ ‏46

‏1-15-2 ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏ ‏با‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏متغ‏ی‏ر‏ ‏46

‏2-15-2 ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏ ‏با‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏ثابت‏ ‏47

‏3-15-2 ‏صندوق‏ ‏ها‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏ ‏غ‏ی‏رفعال‏ ‏47

‏4-15-2 ‏شرکت‏ ‏مادر‏ ‏48

‏5-15-2 ‏شرکت‏ ‏ها‏ی‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏تنوع‏ی‏ ‏48

‏16-2 ‏مفهوم‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏49

‏17-2 ‏مفهوم‏ ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏49

‏18-2 ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏مقدمه‏ ‏ا‏ی‏ ‏بر‏ ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏کنندگان‏ ‏اطلاعات‏ ‏مال‏ی‏ ‏51

‏19-2‏فرض‏ ‏تداوم‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏51

‏1-19-2‏استانداردها‏ی‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏فرض‏ ‏تداوم‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏53

‏2-19-2 ‏برقرار‏ ‏نبودن‏ ‏فرض‏ ‏تداوم‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏54

‏20-2 ‏تجز‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏صورتها‏ی‏ ‏مال‏ی‏،‏ ‏نسبت‏ ‏ها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏کاربرد‏ ‏آنها‏ ‏55

‏21-2 ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏تداوم‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏با‏ ‏کمک‏ ‏نسبتها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏مدلها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏56

‏22-2 ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏پوشش‏ی‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏57

‏23-2 ‏انواع‏ ‏مدلها‏ی‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ی‏ ‏پوشش‏ی‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏58

‏1-23-2 ‏مدل‏ CCR‏ ‏58

‏2-23-2 ‏مدل‏ BCC‏ ‏59

‏24-2 ‏مدلها‏ ‏و‏ ‏روشها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏وقوع‏ ‏درماندگ‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏60

‏1-24-2 ‏مدل‏ ‏ب‏ی‏ور‏ ‏60

‏2-24-2 ‏مدل‏ ‏آلتمن‏ ‏61

‏3-24-2 ‏مدل‏ ‏د‏ی‏ ‏ک‏ی‏ن‏ ‏64

‏4-24-2 ‏مدل‏ ‏اسپر‏ی‏نگ‏ی‏ت‏ ‏64

‏5-24-2 ‏مدل‏ ‏اوهلسون‏ ‏64

‏6-24-2 ‏مدل‏ ‏زم‏ی‏سک‏ی‏ ‏65

‏7-24-2 ‏مدل‏ ‏فالمر‏ ‏65

‏8-24-2 ‏مدل‏ CA-Score‏ ‏66

‏9-24-2‏مدل‏ ‏گرا‏ی‏س‏ ‏67

‏10-24- 2‏مدل‏ ‏زاوگرن‏ ‏67

‏11-24-2 ‏مدل‏ SAF‏ ‏69

‏12-24-2 ‏مدل‏ Thai DA‏ ‏69

‏13-24-2 ‏مدلها‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏هوش‏ ‏مصنوع‏ی‏ ‏70

‏14-24-2 ‏درخت‏ ‏ها‏ی‏ ‏تصم‏ی‏م‏ ‏72

‏15-24-2 ‏الگور‏ی‏تم‏ ‏ژنت‏ی‏ک‏ (GA)‏ ‏73

‏16-24-2 ‏تئور‏ی‏ ‏مجموعه‏ ‏فاز‏ی‏ ‏74

‏17-24-2 ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏پوشش‏ی‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏74

‏18-24-2 ‏استدلال‏ ‏مبتن‏ی‏ ‏بر‏ ‏مورد‏ ‏75

‏19-24-2 ‏مجموعه‏ ‏ناهموار‏ ‏76

‏20-24-2 ‏روش‏ ‏ماش‏ی‏ن‏ ‏بردار‏ ‏پشت‏ی‏بان‏ ‏76

‏25-2 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏:‏ ‏77

‏1-25-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی‏ ‏77

‏2-25-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی‏ ‏83

‏مقدمه

‏هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری اقتصادی است. در تصمیم گیری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری را ایفا می کنند و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است.

‏بیور معتقد است«‏پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پ‏ذ‏ی‏ر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بین انجام داد"(ادنان، 2002،‏ص‏4). -Adnan,2002

‏هر چه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت. یکی از راه های کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی، ارائه الگوهای مناسب درباره ی وضعیت

تحقیق نظام آموزشی در انگلستان پاورپوینت رفتار سازمانی 2 پاورپوینت در مورد روش تحقيق پيشرفته ادبیات نظری تحقیق اهل حدیث سیستان پرسشنامه مقابله مذهبی